Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
15/1/2008 |

Πρόγραμμα “μικροφίλμ 2009”

ΕΡΤ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα “μικροφίλμ 2009”
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Α.  Φυσιογνωμία και σκοπός του προγράμματος

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της κινηματογραφικής πολιτικής της θα προχωρήσει -για δέκατη συνεχή χρονιά- στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους μέσα από το πρόγραμμα μικροφίλμ 2009 που υλοποιεί το Τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων της Δ/νσης Προγράμματος.
Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών κινουμένου σχεδίου (animation), τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές.
Πρόθεση της ΕΡΤ είναι, πέραν της τηλεοπτικής προβολής, να εξασφαλισθεί η διανομή των ταινιών στην εμπορική αίθουσα και το παράλληλο κύκλωμα (Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Κινηματογραφικές Λέσχες) καθώς και η συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.


Β.  Προϋποθέσεις και Όροι συμμετοχής

• Θα προτιμηθούν σενάρια των οποίων η διάρκεια δεν ξεπερνά τα 18 λεπτά.
• Ο αριθμός των ταινιών που θα υλοποιηθούν δεν θα ξεπερνά τις οκτώ (8). 

Ισχύουν οι εξής όροι:
 
1) Οι ταινίες θα γυριστούν σε φιλμ Super 16mm ή 35mm. Η χρήση ψηφιακού video
    μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον βάσει των αισθητικών ιδιαιτεροτήτων κάποιας ταινίας,
    και σίγουρα μετά από συζήτηση με την ΕΡΤ.
2) Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη.
3) Σε περίπτωση μεταφοράς ή διασκευής διηγήματος απαιτείται η έγγραφη άδεια του
    συγγραφέα.
4) Αποκλείεται αυτομάτως μία ταινία που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 49%
    από άλλο πρόγραμμα.
5) Η εκτέλεση της παραγωγής θα ανατίθεται στον σκηνοθέτη ή σε παραγωγό,
    προτεινόμενο από τον σκηνοθέτη, πάντοτε με την έγκριση της ΕΡΤ.
6) Στο φετινό πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι σκηνοθέτες των οποίων
    ταινίες εντάχθηκαν στο περσινό ή παλαιότερο πρόγραμμα και βρίσκονται στο στάδιο
    της υλοποίησης.
    Δεν έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής, σενάρια τα οποία έχουν δύο τουλάχιστον
    φορές υποβληθεί στο παρελθόν και έχουν απορριφθεί κατά την αρχική φάση των
    κρίσεων.

Γ.  Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός

Το ανώτατο δυνατό όριο χρηματοδότησης από την ΕΡΤ, για το σύνολο των ταινιών που θα εγκριθούν, ορίζεται στο ποσόν των 240.000 € (πλέον ΦΠΑ) σε ρευστό και 120.000 € (πλέον ΦΠΑ) σε παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας.
Το ακριβές ποσόν χρηματοδότησης (σε ρευστό και παροχές) ανά ταινία θα καθοριστεί με Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης μετά από Εισήγηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του διαγωνισμού μικροφίλμ 2009.

Απαιτείται γραπτή βεβαίωση του συμπαραγωγού που θα ορίζει το είδος (κεφάλαιο ή υπηρεσίες) της συμμετοχής του στον συνολικό προϋπολογισμό της ταινίας.

Η κυριότητα της ΕΡΤ, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας, θα αποτιμηθεί συνυπολογίζοντας τόσο την χρηματοδότηση όσο και την κοστολόγηση των παροχών της (βλ. επόμενη παράγραφο Δ΄).

Το ποσοστό της ΕΡΤ δεν μπορεί να υπολείπεται του 51%.

Στην περίπτωση ταινίας κινουμένου σχεδίου (animation), η οποία μπορεί –λόγω των ιδιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών- να απαιτεί πολύ υψηλό προϋπολογισμό, το ποσοστό της ΕΡΤ μπορεί να μειωθεί, όχι όμως λιγότερο από το 41%.


Δ.  Παροχές σε Υλικά, Μηχανήματα και Υπηρεσίες

Για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων, πέραν της χρηματοδότησης σε ρευστό, το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ δύναται να διαθέσει, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κι εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα, τις παρακάτω παροχές:

- Μηχανήματα & Συνεργείο λήψης
- Έγχρωμο αρνητικό φιλμ 16mm
- Εμφάνιση αρνητικού
- Μεταγραφές ήχου
- Μοντάζ (AVID)
- Τίτλοι – Τρυκέζα

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δυνατό ύψος των παροχών ανά ταινία θα καθοριστεί μετά από Εισήγηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του διαγωνισμού μικροφίλμ 2009.

 Ε.  Περιεχόμενο φακέλου πρότασης

 Ο φάκελος κάθε πρότασης θα παραδοθεί σε 6 (έξι) αντίτυπα και θα περιέχει:
- Πλήρες σενάριο
- Σύνοψη του σεναρίου (μέχρι 1 σελίδα)
- Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη
- Προϋπολογισμό.
     Το κόστος του BLOW UP ή του TRANSFER σε φίλμ θετικό 35mm (κόπια "0" & "1") θα
     πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
- Υπεύθυνη δήλωση του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του  σεναρίου
- Σε περίπτωση μεταφοράς ή διασκευής διηγήματος απαιτείται, επί πλέον, η έγγραφη άδεια του συγγραφέα
- Βιογραφικό του σκηνοθέτη
- Βιογραφικό του σεναριογράφου

Τον φάκελο πρότασης θα συνοδεύει οπωσδήποτε 1 (ένα) VHS ή DVD με προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη.

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνει στην  διεύθυνση:
ΕΡΤ Α.Ε. - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Γενικό Πρωτόκολλο)
Για τον διαγωνισμό "μικροφίλμ 2009"
Μεσογείων 136, ΑΘΗΝΑ 115 27

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008
μέχρι ώρα 14:00

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με  συστημένη αποστολή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως ώστε να έχουν παραληφθεί από το Πρωτόκολλο της ΕΡΤ μέχρι την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008, το αργότερο. (Δεν θα ισχύσει δηλαδή η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομικού φορέα). Σε περίπτωση καθυστερημένης λήψης, που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΡΤ, η πρόταση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα εξεταστεί.

ΣΤ.  Διαδικασία επιλογής

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας η οποία θα συγκροτηθεί με ευθύνη της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης ΕΡΤ Α.Ε.
 Η αξιολόγηση θα γίνει σε 3 στάδια:
1) Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας θα πρέπει, έως την 20ή Μαΐου 2008 να έχει καταλήξει σε μια αρχική κρίση (Α’ φάση επιλογής) επιλέγοντας μέχρι 15 προτάσεις.
      Προκειμένου να καταλήξει στην αρχική πρόκριση, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας
      θα λάβει υπ΄ όψιν της το κατατεθέν σενάριο καθώς και το προηγούμενο έργο του
      σκηνοθέτη. Θα μπορεί επίσης, όταν κρίνει απαραίτητο, να προσκαλεί  σε συνέντευξη
      τους συντελεστές οποιασδήποτε πρότασης. 
2)  Οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι των προτάσεων που θα προκριθούν θα
     παρακολουθήσουν, τον Ιούνιο του 2008, Εργαστήριο Σεναρίου με την καθοδήγηση
     ειδικών αναλυτών. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η περαιτέρω δραματουργική
     επεξεργασία και βελτίωση των σεναρίων. Η πιθανή επανα-συγγραφή των σεναρίων
     είναι υπόθεση των σεναριογράφων τους.
     Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι υποχρεωτική.
3)  Τα τελικά σενάρια -αυτά δηλ. που θα προκύψουν μετά το Εργαστήριο Σεναρίου-
      θα κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΡΤ έως την 28η Αυγούστου 2008.
      Από τα 15 αρχικώς προκριθέντα σενάρια, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας θα
      προχωρήσει στην τελική κρίση (Β’ φάση επιλογής), επιλέγοντας μέχρι 8 (οκτώ)
      προτάσεις, που τελικά θα χρηματοδοτηθούν.
      Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Σεπτεμβρίου του 2008.

Κάποιες από τις προτάσεις που θα προκριθούν στην Α’ φάση του διαγωνισμού αλλά στην συνέχεια δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική επιλογή (Β’ φάση), θα μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ (βλ. προηγούμενη  παράγραφο Δ΄), υπό την προϋπόθεση ότι αφ’ ενός θα βρουν χρηματοδότηση από άλλη πηγή και αφ’ ετέρου ότι θα υπάρχει η διαθεσιμότητα μέσων και υλικών του Τμήματος Κινηματογραφίας.

Ζ.  Χρονοδιάγραμμα παραγωγής - Όροι παραγωγής

Οι συντελεστές των προτάσεων που τελικά θα εγκριθούν θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΡΤ ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής (τελικός προϋπολογισμός, συμπαραγωγοί, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ) έως την 5η Δεκεμβρίου  2008.

Η ΕΡΤ θα χρηματοδοτεί και θα ελέγχει τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα "μικροφίλμ 2009" παρέχονται:
-Στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.ert.gr/microfilm
-Στο Τμήμα Δραματοποιημένων Προγρ/των της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης.    
 Ε-mail: microfilm@ert.gr   Τηλ: 210 776 1059 & 210 776 1375


Αθήνα 15-1-2008


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ EPT A.E.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ