Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
20/2/2009 | ΕΡΤ

«μικροφίλμ 2010»

Πρόγραμμα "μικροφίλμ 2010"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α. Φυσιογνωμία και σκοπός του προγράμματος

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της κινηματογραφικής της πολιτικής, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρόταση για την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2010».

Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι, πέραν της τηλεοπτικής προβολής των έργων, να υποστηρίξει τους νέους σκηνοθέτες. να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους, που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές, ταυτόχρονα δε, να ενισχύσει τον τομέα των ταινιών μικρού μήκους, με προορισμό την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.


Β. Προϋποθέσεις και Όροι συμμετοχής

1) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης.
2) Οι ταινίες θα γυριστούν σε φιλμ super 16mm ή 35mm. Η χρήση ψηφιακού video μπορεί να γίνει αποδεκτή, μόνον εξαιτίας ειδικών αισθητικών ιδιαιτεροτήτων και θα πρέπει να αναφέρεται στην αρχική πρόταση.
3) Σε περίπτωση μεταφοράς ή διασκευής διηγήματος απαιτείται η έγγραφη άδεια του συγγραφέα.
4) Αποκλείεται αυτομάτως μία ταινία που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 49% από άλλο πρόγραμμα, ή άλλο φορέα χρηματοδότησης.
5) Η εκτέλεση της παραγωγής θα ανατίθεται στον σκηνοθέτη ή σε παραγωγό, προτεινόμενο από τον σκηνοθέτη, πάντοτε με την έγκριση της ΕΡΤ.
6) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σκηνοθέτες των οποίων ταινία έλαβε χρηματοδότηση σε ρευστό, σε προγενέστερο πρόγραμμα «μικροφίλμ» και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
7) Αποκλείεται η υποβολή εκ νέου, σεναρίων τα οποία είχαν απορριφθεί κατά την Α΄φάση των κρίσεων σε δύο (2) προγενέστερα προγράμματα «μικροφίλμ».
8) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής , σκηνοθέτες που έχουν σκηνοθετήσει περισσότερες από τρεις (3) ταινίες, χρηματοδοτημένες σε ρευστό, σε προηγούμενα προγράμματα «μικροφίλμ».
9) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν σκηνοθετήσει περισσότερες από δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους.


Γ. Περιεχόμενο φακέλου πρότασης

Ο φάκελος κάθε πρότασης θα παραδοθεί σε 6 (έξι) αντίτυπα και θα περιέχει:
- Πλήρες σενάριο. Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη.
- Αν είναι κινούμενο σχέδιο: σχέδια, story board
- Σύνοψη του σεναρίου (μέχρι μία σελίδα)
- Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη
- Προϋπολογισμό.Το κόστος του BLOW UP ή του TRANSFER σε φίλμ θετικό 35mm (κόπια "0" & "1"), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
- Βιογραφικό του σκηνοθέτη
- Βιογραφικό του σεναριογράφου
- Υπεύθυνη δήλωση του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του σεναρίου
-Υπεύθυνη δήλωση του σκηνοθέτη , περί μη συμμετοχής του σε περισσότερες από τρεις (3) ταινίες, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί σε ρευστό, από προηγούμενο πρόγραμμα «μικροφίλμ»
- Αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων, αν το σενάριο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο

Τον φάκελο της πρότασης θα συνοδεύουν οπωσδήποτε τρία (3) DVD, με προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη.


Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνει στην διεύθυνση:
ΕΡΤ Α.Ε. - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Γενικό Πρωτόκολλο)
Για το πρόγραμμα"μικροφίλμ 2010"
Μεσογείων 136, ΑΘΗΝΑ 115 27

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009
μέχρι ώρα 14:00


Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με συστημένη αποστολή , εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Δ. Χρηματοδότηση

Θα χρηματοδοτηθούν έως 12 ταινίες μικρού μήκους, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Το ανώτατο δυνατό όριο χρηματοδότησης από την ΕΡΤ, για το σύνολο των ταινιών που θα εγκριθούν, ορίζεται στο ποσόν των 240.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) σε ρευστό και 180.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) σε παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας της.

Οι παροχές θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ταινιών, τη διαθεσιμότητα τους από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παραγωγής από τον παραγωγό.

Το ακριβές ποσόν χρηματοδότησης (σε ρευστό και/ή παροχές) ανά ταινία θα καθοριστεί με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης.

Η χρηματοδότηση μόνον με παροχές, θα δίδεται εφόσον έχει καλυφθεί το υπόλοιπο χρηματοδοτικό πλάνο της ταινίας από άλλη πηγή, πλην της ΕΡΤ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα μέσων, υλικών και υπηρεσιών από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ, κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγωγής.

Απαιτείται γραπτή βεβαίωση του συμπαραγωγού που θα ορίζει το είδος (κεφάλαιο ή υπηρεσίες) της συμμετοχής του στον συνολικό προϋπολογισμό της ταινίας.

Η κυριότητα της ΕΡΤ, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας, θα αποτιμηθεί συνυπολογίζοντας τόσο την χρηματοδότηση όσο και την κοστολόγηση των παροχών της.

Το ποσοστό της ΕΡΤ δεν μπορεί να υπολείπεται του 51%.

Σε ταινίες κινουμένου σχεδίου (animation), το ποσοστό της ΕΡΤ μπορεί να μειωθεί, όχι όμως λιγότερο από το 41%.


Ε. Παροχές Κινηματογραφίας ΕΡΤ

Για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων, το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ δύναται να διαθέσει, εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα, τις παρακάτω παροχές:
-Μηχανήματα και συνεργείο Λήψης
-Έγχρωμο αρνητικό φιλμ 16mm
-Εμφάνιση αρνητικού
-Κοπή Αρνητικού
-Μεταγραφές ήχου
-Μοντάζ (AVID)
-Τίτλοι - Τρικέζα

Το ανώτατο δυνατό ύψος των παροχών ανά ταινία θα καθοριστεί μετά από Εισήγηση του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους.ΣΤ. Αξιολόγηση και Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε.
Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις

1) Α΄φάσηb

Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας εξετάζοντας τα κατατεθέντα σενάρια και το προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη, θα επιλέξει έως δεκατέσσερα (14) από αυτά.

Πλέον τούτων, σε αυτή τη φάση, εντάσσονται απευθείας τα εξής δύο (2) σενάρια:

 • το σενάριο το οποίο έλαβε το πρώτο βραβείο διασκευασμένου έργου ελληνικής λογοτεχνίας από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), κατά την τρέχουσα περίοδο και
 • το σενάριο το οποίο έλαβε το πρώτο βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό σεναρίου του Τμήματος Κινηματογράφου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  Οι υποβάλλοντες τα σενάρια του ΕΚΕΒΙ και του Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ., οφείλουν να προσκομίσουν ή και να αποστείλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΡΤ έως την 11η Μαρτίου 2009, τον πλήρη φάκελο, που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , βεβαίωση της βράβευσή τους από το ΕΚΕΒΙ και το ΑΠΘ αντίστοιχα και υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων του προγράμματος «μικροφίλμ 2010».

  Τα αποτελέσματα της Α΄φάσης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr/microfilm), έως 28.4.2009. Οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι των προτάσεων που θα προκριθούν, θα παρακολουθήσουν τον Μαϊο-Ιούνιο του 2009, εβδομαδιαίο Εργαστήριο Σεναρίου με την καθοδήγηση ειδικών αναλυτών, για την περαιτέρω δραματουργική επεξεργασία και βελτίωση των σεναρίων. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο Σεναρίου, είναι υποχρεωτική.

  2) Β΄φάση

  Τα τελικά σενάρια, μετά το Εργαστήριο Σεναρίου, θα κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΡΤ έως την 10η Ιουλίου 2009. Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει στην επιλογή των προτάσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν.

  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Σεπτεμβρίου του 2009, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.  Ζ. Χρονοδιάγραμμα παραγωγής

  ΄Εως την 10η Νοεμβρίου 2009, οι παραγωγοί των ταινιών που θα εγκριθούν, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης ΕΡΤ (Μεσογείων 136-ΑΘΗΝΑ 11527), ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής σε δύο (2) αντίτυπα, με τον τελικό προϋπολογισμό, βεβαίωση που θα ορίζει το είδος της συμμετοχής τους στον προϋπολογισμό της ταινίας (κεφάλαιο ή υπηρεσίες), τους λοιπούς συμπαραγωγούς , εφόσον υπάρχουν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ), αφού προηγουμένως έχει γίνει αποτίμηση των παροχών που θα διαθέσει το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ.

  Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα ελέγχου των διαφόρων σταδίων της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

  Πληροφορίες: τηλ.210-7761046

  Τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ EPT A.E.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ