Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
13/10/2002 |

"μικροφίλμ 2003"

ΕΡΤ Α.Ε.                                 7.10.2002

"μικροφίλμ 2003"
Πρόγραμμα παραγωγής ταινιών μικρού μήκους


Αγαπητοί  φίλοι,

Δεδομένου ότι οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Δράμας 2003 μετατέθησαν νωρίτερα (για τις 30 Μαΐου 2003),
θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄ όψιν σας κάποιες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα παραγωγής των ταινιών σας, αφού παράλληλα τονίσουμε ότι:

-Οι ημερομηνίες που αναφέρονται είναι δεσμευτικές.

-Τα παρακάτω αφορούν όλους τους επιτυχόντες του "μικροφίλμ 2003".

1. Το αργότερο μέχρι 18 Οκτωβρίου 2002 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο Τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων της ΕΡΤ (Βασίλης Λουλές)
      το τελικό σενάριο, το οποίο θα πρέπει να έχει τις υπογραφές των
      εκπαιδευτών των Εργαστηρίων σεναρίου. Επικοινωνείστε άμεσα μαζί τους

2. Το αργότερο μέχρι 8 Νοεμβρίου 2002 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο
     Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ (Νίκος Γλυκιώτης) ο φάκελος
      παραγωγής (προΰπολογισμός, συμπαραγωγοί κλπ). Πριν καταθέσετε 
      τον φάκελο, επικοινωνείστε μαζί του για οδηγίες σύνταξης των εγγράφων.
      Ο προΰπολογισμός που θα καταθέσετε θα καλύπτει τις εργασίες 
      μέχρι την παράδοση των υλικών της παραγράφου 8 (δες παρακάτω). 
      Από κει και έπειτα η ΕΡΤ αναλαμβάνει -εκτός προΰπολογισμού- την
      παραγωγή κόπιας 35mm (blow up), Telecine τελικής κόπιας, υποτιτλισμό,
      έντυπα προώθησης, κλπ.  

3.  Μέχρι 29 Νοεμβρίου 2002 θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του
     προΰπολογισμού από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ (Νίκος
     Γλυκιώτης) και παράλληλα θα έχουν γίνει συγκεκριμένες, ανά ταινία, οι
     παροχές της ΕΡΤ (εργαστήρια, υλικά, μηχανήματα κλπ).
     Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε συμφωνήσει με τον κ. Γλυκιώτη σε
     συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο θα υπογραφεί και
     από τα δύο μέρη και θα είναι δεσμευτικό για αμφοτέρους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Θα πρέπει μέχρι 29 Νοεμβρίου 2002 να γνωρίζετε αν θα είστε σε θέση να είστε συνεπείς στην
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ταινιών:  30 ΜΑΙΟΥ 2003. 
Η ΕΡΤ θα δώσει το δικαίωμα αναβολής (για τον επόμενο χρόνο) μόνον εφ΄ όσον αυτό αιτιολογηθεί εγγράφως, μέχρι την 29 Νοεμβρίου 2002. Οι λόγοι αναβολής μπορούν να είναι μόνον σεναριακοί (π.χ. να προκύπτει από το ίδιο το σενάριο ότι πρέπει το γύρισμα να γίνει καλοκαίρι).
Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αίτημα αναβολής θα εξετάζεται με μεγάλη αυστηρότητα και θα γίνεται δεκτό μόνον για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας.

4.  Οι προυπολογισμοί θα προωθηθούν στην αρμόδια Επιτροπή
      Κοστολογίου της ΕΡΤ για τον τελικό έλεγχο. Εφ΄ όσον η Επιτροπή
      συμφωνήσει………….
5.  …..θα ακολουθήσει η σύναψη των συμβάσεων (μέχρι 27 Δεκεμβρίου
      2002).
      Πριν την υπογραφή των συμβάσεων δεν μπορούν να γίνουν γυρίσματα,
      δεδομένου ότι για να πάρετε φίλμ, μηχανήματα κλπ από το Τμήμα 
      Κινηματογραφίας της ΕΡΤ, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις
      από την Γενική Δ/νση της ΕΡΤ.

6.  Η ΕΡΤ θα παρακολουθεί τα διάφορα στάδια παραγωγής (προεργασία,
      γύρισμα, αποπεράτωση).
 
7.  Η παράδοση των ταινιών θα έχει ολοκληρωθεί  έως τις  30 ΜΑΙΟΥ 2003
     ώστε οι ταινίες να προετοιμαστούν (blow up, Telecine, υποτιτλισμός,
     διαφημιστικά έντυπα, κλπ) για συμμετοχή στο  Φεστιβάλ Δράμας, τον
     Σεπτέμβριο του 2003. Πέραν αυτής της προθεσμίας, η ταινία δεν θα γίνει
     δεκτή και θα είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε στην ΕΡΤ οποιοδήποτε
     χρηματικό ποσό θα έχετε ήδη εισπράξει για την παραγωγή της.


8.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΙΚΑ στην ΕΡΤ
     Μέχρι 30 Μαΐου 2003 υποχρεούστε να παραδώσετε στην  ΕΡΤ:

Α) Τελική κόπια super 16mm  σε  POSITIVE  LOW CONTRAST 
    (με σκοπό την καλύτερη ποιότητα του TELECINE). Η  ΕΡΤ αναλαμβάνει   
    την εργασία στα κιν/φικά της εργαστήρια  και  ο συμπαραγωγός την αγορά 
    του υλικού.
    ΠΡΟΣΟΧΗ!  α) Η κόπια αυτή, από την φύση του υλικού της, δεν μπορεί να  
                             έχει καμμία άλλη χρήση, πλην αυτής του TELECINE. Κατά 
                             συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή.
                         β) Επειδή οι εταιρείες κιν/φικών υλικών δεν διαθέτουν στοκ    
                             του συγκεκριμένου υλικού, πρέπει να φροντίσετε για την 
                             έγκαιρη παραγγελία του μετά από συννενόηση μαζί τους.
                         γ) Επίσης, επειδή το συγκεκριμένο υλικό διατίθεται σε κουτιά     
                             των 700 μέτρων, καλό είναι σε συννενόηση με άλλους
                             παραγωγούς του "μικροφίλμ", να κάνετε την αγορά από
                             κοινού.

Β) Τελική μίξη, σε Ηι-8 mm
    (Συνιστούμε, πριν την παράδοση, να έχετε παράγει και ένα  αντίγραφο)

    Με τα δύο αυτά υλικά (κόπια και τελική μίξη) η ΕΡΤ θα προχωρήσει σε 
    TELECINE στα εργαστήριά της για παραγωγή Ελληνικού & Αγγλικού  
    ΜASTER VIDEO.
Γ)   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  στην ΕΡΤ
Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να παραδώσετε επίσης:
-Φωτογραφικό υλικό της ταινίας
-Λίστα συντελεστών
-Περίληψη ταινίας
-Σύντομα βιογραφικά και φωτογραφίες του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου.
-Τελική λίστα διαλόγων της ταινίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Όλα αυτά αφού μεταφραστούν θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή  εντύπου, καταλόγου κλπ διαφημιστικού υλικού, τόσο για την κάθε ταινία όσο και για το πρόγραμμα συνολικά.
Τόσο στον υποτιτλισμό του ΒΕΤΑ όσο και στο "στήσιμο" του διαφημιστικού υλικού, είναι επιθυμητή η συνεργασία του σκηνοθέτη. 

Χωρίς την παράδοση των ανωτέρω η ταινία δεν θα γίνει δεκτή


Δ)  ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΡΤ θα σας ζητηθούν:
-Βεβαίωση ότι έχουν εξασφαλισθεί τα μουσικά δικαιώματα.
-Συμπληρωμένο το έντυπο των πνευματικών δικαιωμάτων.
Χωρίς αυτά δεν θα προχωρήσει η διαδικασία είσπραξης της τελευταίας δόσης.


Αγαπητοί φίλοι,

Για τυχόν ερωτήσεις μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις: 

"μικροφίλμ"

-Νίκος Γλυκιώτης:          Προΐστάμενος Τμήματος Κινηματογραφίας
                                         Μεσογείων 432, Αγ.Παρασκευή, τηλ. 6066542 & 4

-Βασίλης Λουλές:           Συντονιστής προγράμματος "μικροφίλμ"
                                         (Τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων) 
                                         Μεσογείων 136, τηλ. 7701911 εσωτ. 187 & 7755559      
                                         & 7780207


Εκπαιδευτές Εργαστηρίου Σεναρίου

-Γιώργος Καλογερόπουλος:  σύμβουλος σεναρίου, Διευθυντής Μεσογειακού
                                           Ινστιτούτου Κινηματογράφου (Μ.Ι.Κ.) τηλ. 6457223
-Νίκος Παναγιωτόπουλος:  σεναριογράφος-συγγραφέας
                                           συνεργάτης του Μ.Ι.Κ.          τηλ. 8251525
-Περικλής Χούρσογλου:     σκηνοθέτης-σεναριογράφος
                                           συνεργάτης του Μ.Ι.Κ.          τηλ. 9522131