Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
30/3/2021 | shortfilm.gr

Το Ε.Κ.Κ. ανακοινώνει το πρόγραμμα ενίσχυσης γυρισμάτων Covid-19


Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση των γυρισμάτων στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, δημιουργεί ένα Πρόγραμμα κάλυψης των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που τα συνοδεύει.Το Πρόγραμμα αφορά στα γυρίσματα των ελληνικών ταινιών που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Κ. σε όλα τα Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του, ασχέτως είδους (μυθοπλασία ντοκιμαντέρ, μικρού μεγάλου μήκους) και οι προϋπολογισμοί τους είχαν συνταχθεί πριν την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και επομένως οι επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν είχαν προϋπολογιστεί.

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι παραγωγοί που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Κ. για παραγωγές ταινιών, μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, των οποίων τα γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1/2/2020-31/12/2020 και για τα οποία διενεργήθηκαν επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που δεν είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό τους. 

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται έως 12.000 € για ταινίες μεγάλου μήκους και έως 3.000 € για ταινίες μικρού μήκους. 

Το Πρόγραμμα καλύπτει μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών, με την προϋπόθεση ότι μέρος τους ή το σύνολό τους δεν έχουν καλυφθεί ή δεν θα καλυφθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που έχει καλυφθεί ή θα καλυφθεί ποσοστό τους, θα καταβάλλεται το υπόλοιπο και μέχρι το ανώτατο όριο του Προγράμματος. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται απολογιστικά, με την προσκόμιση των σχετικών νομίμων παραστατικών που θα κατατίθενται ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό της ταινίας, όπως αυτός προβλέπεται από τον Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ.  

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να προσκομισθούν νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες.
 • Από τα όρντινο και τις μισθοδοτικές καταστάσεις να προκύπτουν οι ημέρες γυρισμάτων και τα άτομα που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
 • Στον απολογισμό δαπανών προς το Ε.Κ.Κ. να μην έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες, των οποίων η κάλυψη ζητείται μέσω του παρόντος Προγράμματος.

Κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα:

Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός οφείλει να καταθέσει μαζί με τον απολογισμό της χρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Κ. ταινίας, αίτηση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας τα εξής:

 • Λίστα που να περιλαμβάνει όλες τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση που πρόκειται για κατηγορία επιπλέον δαπανών, στη λίστα θα αναγράφεται η προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό αντίστοιχη δαπάνη και χωριστά το επιπλέον κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
 • Φάκελο με όλα τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα λίστα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτούμενες προς κάλυψη δαπάνες, όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα νόμιμα παραστατικά, δεν έχουν ή δεν θα επιδοτηθούν ή επιχορηγηθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που μέρος τους έχει ή θα επιδοτηθεί ή επιχορηγηθεί, να αναφέρεται το ύψος αυτής (της επιδότησης/επιχορήγησης), ώστε το Ε.Κ.Κ. να καλύψει τη διαφορά έως το 100% του καταβληθέντος από τον παραγωγό ποσού. Στην προαναφερθείσα λίστα δαπανών θα εγγράφεται το ποσοστό της δαπάνης που καλύφθηκε και το αιτούμενο υπόλοιπο ποσό προς κάλυψη από το Ε.Κ.Κ.
Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • COVIDTESTS (PCR και RAPID)
 • ΜΑΣΚΕΣ (κάθε είδους)
 • ΓΑΝΤΙΑ
 • ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (κάθε είδους)
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (γυρισμάτων και βοηθητικών) – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝ / ΦΟΡΤΗΓΩΝ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (διαμόρφωση χώρων, πρόσθετος εξοπλισμός, ατομικά make-upkits)
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ CATERING (χρέωση για ατομικά boxes)
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΔΥ (μέγιστος αριθμός επιβατών ανά βαν -7θέσια και 9θέσια , ΙΧ, ταξί και ιδιωτικά λεωφορεία)
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ COVID (μισθοδοσία)

Στις επιλέξιμες δαπάνες ο όρος «ΕΠΙΠΛΕΟΝ*» αφορά στο κόστος που προκύπτει σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που ενώ είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, το ύψος τους έχει αυξηθεί λόγω της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών, ο παραγωγός πρέπει να αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των προϋπολογισμένων δαπανών και αυτών που τελικά πραγματοποιήθηκαν. Το αρχικό ύψος των δαπανών, όπως αυτές είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ταινίας, θα περιλαμβάνεται, όπως πάντα, στον απολογισμό.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα πραγματοποιείται έλεγχός τους από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. θα εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που για κάποιο κινηματογραφικό έργο ο προαγωγός έχει ήδη καταθέσει τον απολογισμό, αλλά δικαιούται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Γυρισμάτων Covid-19, μπορεί να υποβάλει την αίτηση του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30/5/2021.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ στον παραγωγό, μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης της ταινίας, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ. Το Ε.Κ.Κ. θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.